MEDIACOM PRESENTS BLINK_live THAILAND 2019

MediaCom Thailand, Management

มีเดียคอม (ประเทศไทย) เอเยนซี่ผู้บริหารและซื้อขายสื่อระดับโลกในเครือ กรุ๊ปเอ็ม สานต่อพันธกิจความเป็นผู้นาเทรนด์การสื่อสารการตลาดดิจิทัลผ่านงานสัมมนา “MediaCom BLINK_live Thailand 2019” (บลิงค์ ไลฟ์) ปีที่สอง
 

BLINK_live ในครั้งนี้ได้รวบรวมหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้อมูล เทคโนโลยี และการใช้แพลตฟอร์มต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับ ‘On-Demand Economy’ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในแพลตฟอร์มการสื่อสารและเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงจากวงการการตลาดและโฆษณาดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศมาร่วมเสวนาบนหัวข้อที่สาคัญอาทิเช่น


The Rise of the On-Demand Economy ผลงานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคจากมีเดียคอม ประเทศไทย
Comprehensive Traveler Data on the go!
Thailand Consumer On Demand
The New State of Influencers
Blink Innovation and what does it mean to the On-Demand Evolution
eCommerce in the age on On-Demand
How Messenger is shaping how we communicate on the go

The Power to Share Instantly
User-Generated Content is the New Must Have

 

ผลงานวิจัยล่าสุดของ มีเดียคอมThe Rise of the On-Demand Economy” โดย เอกดนัย ยุกตะนันท์ ผู้อานวยการแผนกบริหารธุรกิจของมีเดียคอมได้กล่าวถึงอิทธิพลความสะดวกของสมาร์ทโฟนและแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนที่ยกระดับรูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศไทย โดยผลสำรวจพบว่า ช่วงเวลาที่สร้างความสุขของผู้ใช้สมาร์ทโฟนถูกเปลี่ยนจากการที่เข้าไปมีประสบการณ์กับคอนเทนท์บนแฟลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมาเป็นการเลือกซื้อของออนไลน์บนแฟลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ในขณะเดียวกันช่องทางของโซเชียลมีเดียกลับถูกเปลี่ยนเป็นทางเลือกที่สาคัญในการเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแทนที่จะเป็นแค่ช่องทางสาหรับความบันเทิงเพียงอย่างเดียว
 

เพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายมีเดียคอมพบว่าการใช้อีแบงค์กิ้ง แทนเงินสดกลายเป็นเรื่องธรรมดาสาหรับผู้บริโภค ในตอนนีอี้แบงค์กิ้ง ไม่ได้ถูกจากัดอยู่เพียงแค่การซื้อ ของเท่านั้น แต่กลายเป็นกระเป๋าเงินที่ต้องใช้ในชีวิตประจาวัน แม้จะเป็นจำนวนเล็กน้อยก็ตาม
 

คุณสุภรณ์ อรุณภาคมงคล กรรมการบริหาร มีเดียคอม (ประเทศไทย) ได้กล่าวเสริมว่า “ผลกระทบจากความคุ้นชินต่อเทคโนโลยีต่างๆ ทำให้ผู้บริโภคฉลาดและมีวิธีการเลือกรับสารจากดิจิทัลแฟลตฟอร์มมากขึน้ การเลือกช่องทางและวิธีการสื่อสารจึงจาเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการอย่างแท้จริง”

มีเดียคอมในฐานะเอเยนซี่ผู้นำด้านการสื่อสารทางการตลาดเห็นถึงความสาคัญในการปรับตัวของนักการตลาดกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม เทคโนโลยี รวมถึงผู้บริโภค จึงได้ร่วมมือกับพัทธมิตรดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ อาทิ Facebook, Google, Tencent, TraXasia,Gushcloud และ Twitter จัดงาน BLINK_live ขึ้น อีกครั้ง ในปีนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลสาคัญที่นักการตลาดและแบรนด์จาเป็นต้องรู้ โดยใจความสาคัญของงานในปีนีอยู่ที่ว่า แบรนด์ไม่เพียงแต่จะต้องเลือกกลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมเท่านัน้ ยังต้องสร้างคอนเน็คชั่นกับผู้บริโภคเพื่อปิดการขายในเวลาเดียวกันด้วย
คุณสุภรณ์กล่าวปิดท้าย